Algemene vragen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ornare orci et magna maximus sollicitudin. Suspendisse blandit est quis neque malesuada, sed pulvinar nisl pharetra. Mauris at felis a justo consectetur pretium. Maecenas a augue fringilla, dapibus libero aliquam, blandit velit. Ut fringilla in mi id fringilla. Cras rhoncus non magna quis tristique.

Straffen

Wat is de bestraffing als je tijdens de onmiddellijke intrekking toch een voertuig bestuurt?

Als je in die periode betrapt wordt op het besturen van een voertuig kan men je voertuig immobiliseren, wat betekent dat je voertuig op jouw kosten wordt getakeld. Bovendien riskeer je ook een gevangenisstraf van een dag tot een maand en met geldboete van 10 euro tot 500 euro of met een van die straffen alleen.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Wat is de straf voor het bellen achter het stuur?

Dit is een overtreding van de tweede graad: een boete is verschuldigd van 20 tot 250 euro. Indien u voor de rechtbank zou moeten komen, kan de rechter facultatief een rijverbod opleggen van 8 dagen - 5 jaar. Het parket beslist of zij daarvoor overgaan tot vervolging voor de rechtbank. (Art. 8.4 wegcode, art. 2, 3° KB 30 september 2005 en art. 29§1 lid 3 wet 16/03/1968)

Boete

Ik betwist een ontvangen boete. Welke gevolgen heeft dit?

Je kan altijd de boete betwisten. Die betwisting kan slaan op de persoon of op de feiten.
Een formulier inzake betwisting op de persoon: als u meent dat iemand anders met uw voertuig reed en de overtreding heeft begaan. Als dit aanvaard wordt, dan zal het dossier op de andere bestuurder worden geplaatst, tenzij deze betwist. Het Parket zal dan allicht de zaak voor de Rechtbank brengen. Een formulier inzake betwisting op de feiten: als u de feiten betwist of als u de aandacht wil vestigen op een bepaalde bijzonderheid.
Het Parket zal je betwisting onderzoeken en je zijn beslissing melden. Het kan beslissen om hetzij de procedure verder te zetten, te seponeren, hetzij te dagvaarden.
Hierbij is het belangrijk om de overweging te maken tussen de verschuldigde boete en de bijkomende kosten, zoals dagvaardingskosten en dossierkosten, die verschuldigd kunnen zijn wanneer de betwisting niet wordt aanvaard. Bovendien kan de politierechtbank een rijverbod opleggen, dit is evenwel niet verplicht.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Ik ben twee keer geflitst op dezelfde dag met dezelfde wagen. Krijg ik twee afzonderlijke boetes?

Op de zitting kan de politierechter beslissen om de ''opslorping'' toe te passen waardoor toch één boete kan worden opgelegd. Indien de rechter meent dat er geen opslorping kan worden toegepast, zullen er twee boetes worden opgelegd.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Mag mijn wagen op de openbare weg geparkeerd staan indien de technische controle verlopen is?

Indien uw voertuig zich op de openbare weg begeeft, moet het steeds gekeurd zijn, ook al staat het slechts geparkeerd op de openbare weg. U riskeert een boete van 10 tot 10.000 euro.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Hoe kan ik een proces-verbaal betwisten?

Als u de inbreuk betwist, noteert u de redenen van betwisting op het antwoordformulier (of op een bijlage), dat u terugstuurt naar de politie. Onze ervaring is wel dat hier maar zelden op wordt gereageerd en u louter wordt gedagvaard.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Hoe lang duurt het vooraleer ik mijn uitnodiging tot betaling van de boete moet betalen na een vonnis?

De boete en de kosten zullen u worden opgestuurd per post door de dienst Penale Boeten. Zes tot acht weken na de uitspraak ontvangt u een overschrijvingsformulier ter betaling van de boete, de slachtofferbijdrage en de gerechtskosten. Mocht u om financiële redenen de geldboete niet volledig kunnen betalen in één keer, raden wij u aan zich tot de Dienst Penale Boeten te richten om een uitstel van betalingstermijn of een afbetalingsplan te verzoeken.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Binnen welke termijn dien ik mijn proces-verbaal te hebben ontvangen? Wat is het gevolg indien dit laattijdig gebeurd is?

Een afschrift van een processen-verbaal wordt aan de overtreders gezonden binnen een termijn van veertien dagen, te rekenen van de datum van vaststelling van de misdrijven (artikel 62 wegverkeerswet). Een proces -verbaal heeft een bijzondere bewijskracht. Het kan voorkomen dat het proces-verbaal te laat wordt verstuurd. Indien een afschrift van een proces-verbaal te laat wordt verzonden, verliest het proces-verbaal alleen zijn bijzondere bewijskracht. Dit houdt niet in dat het proces-verbaal zijn waarde verliest. De rechter kan in dat geval zelf vrij bepalen welke waarde er aan het te laat verzonden proces-verbaal gehecht wordt. Wat eventueel wel kan opgeworpen worden is schending van het recht van verdediging. Indien bewezen is dat de overtreder het afschrift van het proces-verbaal niet of pas maanden (bv. 4 maanden) later ontvangen heeft, kan hij bijvoorbeeld inroepen dat hij zich niets meer kan herinneren van de feiten en dat daardoor zijn rechten van verdediging geschonden zijn. Indien u deze alsnog zou ontvangen, kan u nog bezwaar aantekenen. Let wel deze zaak zal dan wel sowieso voorkomen voor de politierechtbank.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Politierechtbank

Heeft een veroordeling voor de politierechtbank invloed op mijn goed gedrag en zeden?

Getuigschrift van goed gedrag en zeden wordt nu eigenlijk een '"uittreksel uit het strafregister" genoemd. Veroordelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden van uw strafregister worden verwijderd. Hiervoor moet evenwel gekeken worden naar de aard van de straf. De procedure verschilt naargelang het gaat om een politiestraf, een correctionele straf of een criminele straf. Een politiestraf betreft een gevangenisstraf van 1 tot 7 dagen, een werkstraf van 20 tot 45 uur of geldboete van 1 tot 25 euro. Een correctionele straf betreft een gevangenisstraf oplegt van 8 dagen tot 5 jaar, een werkstraf van 46 tot 200 uur of een geldboete van 26 euro en meer. Een criminele straf betreft opsluiting of hechtenis. Opgelet: de bedragen van de geldboete dienen te worden vermenigvuldigd met de opdeciemen. In geval van een veroordeling tot een politiestraf wordt deze automatisch uitgewist na een termijn van drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak. Veroordelingen tot de andere straffen dan een politiestraf verdwijnen niet automatisch van het strafregister, daarvoor moet u een herstel in eer en rechten of eerherstel aanvragen. Hiervoor dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen :

  • De geldboete moet betaald zijn
  • De eventuele slachtoffers moeten vergoed zijn
  • De kosten moeten betaald zijn
  • De vrijheidsstraffen moeten ondergaan zijn
  • Als de straffen verjaard zijn, mag dit niet aan u liggen
  • In de voorgaande 10 jaren mag er geen eerder verzoek tot eerherstel ingediend zijn.
Het eerherstel is ook afhankelijk van het doorlopen van een zekere proeftijd. Gedurende deze proeftijd moet u een vaste verblijfplaats (in België of in het buitenland) hebben gehad. Ook de proeftijd in het vorige lid is afhankelijk van het type van straf dat u hebt opgelopen. Voor gevangenisstraffen tot 5 jaar is de proeftijd 3 jaar. Hieronder vallen de politiestraffen en de correctionele straffen. Doorgaans zal de proeftijd dus 3 jaar bedragen. Als u aan de voorwaarden voldoet, stuurt u ten vroegste een jaar voor het verstrijken van de proeftijd een verzoek aan de procureur des Konings waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling hierover uiteindelijk beslist. Bij de aanvraag dient u een historiek van adressen en een uittreksel uit het strafregister te voegen.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Ik ben veroordeeld door de rechtbank in België. Heeft dit invloed op een ESTA- goedkeuring?

Zolang uw ESTA geldig is en de gegevens van uw paspoort niet veranderd zijn, kan u hiermee de VS betreden. Wanneer uw ESTA verlopen is, kan de veroordeling wel voor problemen zorgen bij de aanvraag van een nieuwe ESTA- goedkeuring. De goedkeuring kan dus inderdaad om deze reden geweigerd worden, maar dit is niet noodzakelijk het geval. Als uw ESTA afgewezen wordt, kan u wel nog steeds een visum aanvragen. U kan na deze veroordeling dus zeker nog internationaal vliegen, het is vooral voor het aanvragen van blijvende visa dat de veroordeling voor problemen kan zorgen.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Hoelang kan het duren tot ik gedagvaard word? Hoeveel dagen voor de zitting kan ik de dagvaarding nog ontvangen?

Voor lichte verkeersovertredingen kan het tot 2 jaar duren voor je gedagvaard wordt. Voor zwaardere verkeersovertredingen zoals vluchtmisdrijf of dronkenschap geldt een termijn van 3 jaar. Er kan wel een stuiting plaatsvinden waardoor de termijn kan verdubbeld worden. Bovendien kan de gerechtsdeurwaarder tot 8 dagen voor de zittingsdatum de dagvaarding betekenen.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Hoeveel dagen heb ik om beroep aan te tekenen?

De beroepstermijn bedraagt voor de beklaagde 30 dagen.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Minnelijke schikking

Ik krijg een minnelijke schikking van het parket. Nochtans heb ik de onmiddellijke inning van de politie tijdig betaald. Welke stappen kan ik ondernemen?

Mogelijks hebt u de betaling van de onmiddellijke inning uitgevoerd zonder of met een verkeerde mededeling, of hebt u aan de gestructureerde mededeling nog een eigen tekst toegevoegd. In die gevallen is uw betaling door het informaticasysteem niet traceerbaar. U dient dan het betalingsbewijs door te faxen naar het politieparket van het desbetreffend arrondissement. Vergeet daarbij niet het systeemnummer te vermelden dat u terugvindt op de minnelijke schikking.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Rijbewijs

Mijn rijverbod eindigt in het weekend. Kan ik mijn rijbewijs dan al ophalen?

Bij een onmiddellijk intrekking van het rijverbod moet dit worden afgehaald bij de politie en is dit mogelijk. Wanneer dit rijverbod volgt na een vonnis, is dit niet mogelijk gezien u dit moet afhalen op de griffie van de politierechtbank.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Hoeveel keer mag ik het theorie-examen van het categorie B rijbewijs opnieuw afleggen?

Na tweemaal niet slagen voor het theorie-examen van de categorie B, kunt u echter enkel een nieuw theorie-examen afleggen op vertoon van een attest dat bewijst dat u 12 uur theoretisch onderricht volgde bij een erkende rijschool. Indien u opnieuw tweemaal niet slaagt, dient u geen nieuw attest voor te leggen. Indien u niet geslaagd bent, mag u zich dezelfde dag niet meer aanmelden voor een nieuw theorie-examen van dezelfde categorie.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs. Wie mag ik vervoeren als passagier?

Indien men leert autorijden zonder een erkende rijschool mag men niemand vervoeren dan de begeleider(s). Indien men leert autorijden via een erkende rijschool, mag men slechts 2 passagiers vervoeren die minstens acht jaar minimum een rijbewijs B hebben. Indien u deze regels overtreedt, zal u hiervoor waarschijnlijk gedagvaard worden voor de politierechtbank. De politierechter kan een geldboete opleggen tussen 50 - 500 euro.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Verkeersborden

Ik rijd een straat in waarvan een verkeersbord aangeeft dat enkel plaatselijk verkeer toegang heeft. Hoe zal ik gesanctioneerd worden?

U zal een boete ontvangen omwille van het negeren van het bord C3: dit is een overtreding van de eerste graad. De administratieve geldboete hiervoor bedraagt 58 euro.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Ik rijd in de verboden richting een straat in, wat zijn de mogelijke sancties?

Het negeren van een verkeersbord C1 is een overtreding van de derde graad. De boete bedraagt 30 euro - 500 euro. Indien het parket zou beslissen om over te gaan tot dagvaarding kan de politierechtbank tevens facultatief een rijverbod opleggen van 8 dagen - 5 jaar.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Geflitst

Wat zijn de gevolgen als ik geflitst ben met een Belgisch voertuig – dewelke niet mijn eigendom is - terwijl ik de Belgische nationaliteit heb maar gedomicilieerd ben in een ander land?

Het zal de eigenaar zijn van het voertuig die voor de rechtbank zal gedagvaard worden tenzij u zou aangeven op het antwoordformulier dat de eigenaar van het voertuig niet de bestuurder was. In dat geval, zal u bestraft worden. Een rijverbod is wel enkel van toepassing op het Belgische grondgebied. U zal mogelijks geseind worden en eens u zich opnieuw op het Belgische grondgebied bevindt, kunnen ze u vragen om uw rijbewijs af te geven voor de periode van het verval.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Ik ben geflitst. Is er een mogelijkheid om de flitsfoto te bekijken?

Normaal gezien zou u in principe de foto kunnen inkijken bij de politie. Indien de politie het dossier al zou overgemaakt hebben aan het parket kan u ofwel op de griffie vragen om het strafdossier te mogen inkijken (let wel de flitsfoto zit niet altijd in het strafdossier) of u kan op de zitting zelf vragen dat het parket de foto's voegt.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Leasingwagen

Ik heb een overtreding begaan met een geleasede wagen. De leasingsmaatschappij heeft mijn gegevens, ondanks hun verzoek, niet doorgegeven aan de politie. Wat zijn de gevolgen ?

Indien men rijdt met een voertuig van een leasingmaatschappij, dan is het inderdaad zo dat de politie steeds eerst het PV zal dienen over te maken aan de leasingmaatschappij zelf. De leasingmaatschappij zal dan dienen na te gaan wie de overtreder was, met name degene aan wie het voertuig geleased wordt. De politie heeft geen rechtstreekse toegang tot deze informatie. De leasingmaatschappij zelf kan vervolgd worden op grond van artikel 67ter Wegcode, meer bepaald voor het niet mededelen van de identiteit van de bestuurder.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Verkeersongeval

Ik ben slachtoffer of nabestaande van een slachtoffer van een verkeersongeval. Hoe weet ik welk gevolg door het parket aan het dossier wordt gegeven?

In eerste instantie worden de omstandigheden van het ongeval door het parket onderzocht. Deze onderzoeksfase is geheim. Op basis van de resultaten van dat onderzoek kan het parket 2 beslissingen nemen: - het parket gaat over tot dagvaarding voor de politierechtbank. In dat geval wordt u per brief in kennis gesteld van de datum en het uur waarop de zaak wordt opgeroepen voor de politierechtbank. - het parket klasseert de zaak zonder gevolg (= het dossier seponeren). Van deze beslissing wordt u niet op de hoogte gebracht, tenzij:

  • u zich heeft laten registreren als benadeelde;
  • u per brief aan het parket verzoekt om in kennis gesteld te worden van het gevolg dat het parket aan het dossier heeft gegeven of zal geven.