Vragen over alcohol achter het stuur

Rijden onder invloed van alcohol is levensgevaarlijk. Je brengt niet alleen jezelf maar ook de andere weggebruikers in gevaar. Alcohol vermindert namelijk ons zicht, reactie- en inschattingsvermogen.

Ken jij de alcohollimieten in België? En weet je vanaf hoeveel promille je sowieso een alcoholslot opgelegd krijgt? Of ben jij eerder een fiere BOB? Je leest hier alles wat je moet weten over alcohol achter het stuur, de gevolgen van dronken rijden, en hoeveel de boetes bedragen.

Bereken nu je boete voor alcohol achter het stuur

Ademtest

Is een ademtest altijd verplicht?

Neen, men kan onmiddellijk overgaan tot een ademanalyse.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Heb je recht op een tweede ademanalyse?

U kan steeds vragen om de ademanalyse een tweede keer uit te voeren indien u het niet eens bent met het weergegeven resultaat (dit is aan te raden). Dit moet u ook worden meegedeeld door de politie. Indien het verschil tussen de resultaten van de twee ademanalyses groter is dan bepaalde nauwkeurigheidsvoorschriften, dient een derde ademanalyse te worden uitgevoerd. Indien het verschil tussen twee van de resultaten niet meer bedraagt dan de nauwkeurigheidsvoorschriften, wordt het laagste resultaat in aanmerking genomen. Is het verschil groter, dan wordt de ademanalyse als niet uitgevoerd beschouwd en dient te worden overgegaan tot een bloedproef.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Kan een fietser onderworpen worden aan een ademtest?

Ja, een fietser wordt tevens beschouwd als een bestuurder en riskeert dezelfde straffen.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

In welke gevallen kan ik onderworpen worden aan een alcoholcontrole?

Een alcoholcontrole kan worden opgelegd aan iedereen die op een openbare plaats aanstalten maakt om een voertuig of rijdier te gaan besturen of het bestuurt, dus ook aan fietsers en ruiters. Ook een rijinstructeur of een begeleider kan onderworpen worden aan een controle.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Dronkenschap

Bepaalt het alcoholgehalte of er sprake is van dronkenschap?

Het Hof van Cassatie heeft duidelijk bepaald dat het alcoholgehalte in uw bloed niet determinerend is om te bepalen of er sprake is van dronkenschap.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Wat is het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap? Is dit verschil van belang?

Er is sprake van alcoholintoxicatie wanneer u de wettelijke grenzen van alcoholintoxicatie hebt overschreden. Bij dronkenschap moet u volgens de rechtspraak de blijvende controle over uw rijvoertuig verloren zijn. Of u zich op het ogenblik van een ongeval in een staat van dronkenschap bevond, is een feitenkwestie dewelke aan de soevereine beoordeling van de rechter wordt overgelaten. De rechtbank zal zich daarbij steunen op de door de agenten gedane vaststellingen met betrekking tot uw toestand, uw houding en uw gedragingen. Kon u nog op een rechte lijn lopen of had u een waggelende gang? Diende u te braken? Was uw kledij wanordelijk? Het antwoord op die vragen zal doorslaggevend zijn om te oordelen of u zich al dan niet in staat van dronkenschap of in een soortgelijke toestand bevond. Het onderscheid tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap is niet enkel van belang wat de bestraffing betreft, maar ook voor de terugvorderingsmogelijkheden. Enkel in het geval van dronkenschap en een oorzakelijk verband met het ongeval kan de verzekering de schade terugvorderen dat zij hebben betaald aan de tegenpartij/slachtoffer.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Is het aanzetten tot dronken rijden strafbaar?

In principe is dit wel strafbaar. Het aanzetten tot rijden onder invloed van alcohol is een feitenkwestie. De politie moet aantonen dat u wist dat de chauffeur dronken was. Bovendien moet ze het bewijs leveren dat u de andere persoon hebt gestimuleerd om te rijden.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Wanneer trekt de politie bij alcoholcontroles het rijbewijs onmiddellijk in?

Wanneer bij alcoholcontroles wordt overgegaan tot het onmiddellijk intrekken van het rijbewijs, zal de politie het rijbewijs op de griffie van de politierechtbank neerleggen. Tenzij dit verlengd wordt, kan je je rijbewijs daar na 15 dagen ophalen. Wie in die periode betrapt wordt op het besturen van een voertuig, riskeert ook een gevangenisstraf.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Rijbewijs

Wat als ik tijdens intrekking rijbewijs toch een motorvoertuig bestuur?

Wanneer bij alcoholcontroles wordt overgegaan tot het onmiddellijk intrekken van het rijbewijs, zal de politie het rijbewijs op de griffie van de politierechtbank neerleggen. Tenzij dit verlengd wordt, kan je je rijbewijs daar na 15 dagen ophalen. Wie in die periode betrapt wordt op het besturen van een voertuig, riskeert ook een gevangenisstraf.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Wanneer krijg ik mijn rijbewijs terug na een onmiddellijke intrekking bij alcoholcontroles?

Tenzij dit verlengd wordt door de politierechtbank, kan je je rijbewijs na 15 dagen ophalen. Wie in die periode betrapt wordt op het besturen van een voertuig, riskeert een geldboete en/of een gevangenisstraf.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Wanneer kan de politie bij alcoholcontroles mijn rijbewijs onmiddellijk intrekken?

Bij alcoholcontroles kan de politie contact opnemen met de parketmagistraat van dienst om je rijbewijs onmiddellijk te laten intrekken voor een periode van 15 dagen, met mogelijke verlenging tot 3 maanden. Dit kan tijdens alcoholcontroles bij:

  • Een ademanalyse van ten minste 0,35 mg/l UAL (0,8 promille of meer);
  • Een positieve ademtest indien de ademanalyse niet kon gebeuren;
  • Duidelijke tekenen van alcoholopname waarbij de ademanalyse of ademtest niet konden worden uitgevoerd om andere redenen dan weigering;
  • Duidelijke tekenen van dronkenschap;
  • Weigering ademtest, analyse of bloedproef zonder geldige reden.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Medicatie

Vertraagt bepaalde medicatie het afbraakproces van alcohol?

Het klopt inderdaad dat bepaalde geneesmiddelen het afbraakproces van alcohol kunnen vertragen. Dit hangt af van geneesmiddel tot geneesmiddel.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Medische- & Psychologische Proeven

Dien ik de medische en psychologische proeven onmiddellijk uit te voeren?

U kan zelf kiezen wanneer u deze opgelegde testen aflegt maar hou er wel rekening mee dat zolang u deze testen niet aflegt, uw rijbewijs niet wordt teruggegeven. Daarom is het belangrijk om te weten hoe lang uw rijverbod precies duurt. Met het medisch onderzoek onderzoekt een geneesheer of u medisch geschikt bent. Hierbij zal hij nagaan of u aan de normen in het KB van 23 maart 1998 voldoet. Indien u echter niet rijgeschikt wordt verklaard, legt de geneesheer u uit welke stappen u moet ondernemen om terug geschikt te worden verklaard.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Sensibilisatiecursus

Kan ik op eigen initiatief een cursus volgen bij VIAS?

U kunt zich niet zelf inschrijven voor een sensibilisatiecursus. Overtreders kunnen een sensibilisatiecursus alleen volgen als de rechtbank (probatie), onderzoeksrechter (vrijheid onder voorwaarden) of het parket (bemiddeling in strafzaken) hen hiertoe verplicht. Dit valt zeker te betreuren gezien zo een cursus vaak het interessantst is nadat de overtreding is gebeurd en niet zovele maanden en soms jaren later wanneer er een vonnis komt.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Alcoholslot

Wat is een alcoholslot?

Een alcoholslot is een toestel in uw voertuig dat het starten van uw motor zal verhinderen als de hoeveelheid alcohol in uw adem groter of gelijk is aan 0,09 mg/l uitgeademde alveolaire lucht of UAL (=concentratie van alcohol in de adem). Als de hoeveelheid alcohol onder de 0,09 mg/l UAL ligt, dan zal uw voertuig starten. Als de hoeveelheid alcohol groter dan of gelijk is aan 0,09 mg/l UAL, dan zal uw voertuig niet starten.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Kan het alcoholslot vrijwillig geplaatst worden?

U kunt vrijwillig en in afwachting van uw proces een alcoholslot laten plaatsen. U moet hierbij rekenen op een kostprijs van 2.550 - 4.000 euro. Om evenwel ook een omkaderingsprogramma te volgen, moet dit alcoholslot worden opgelegd door de rechtbank.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Straffen

Welke straf riskeer ik voor alcoholintoxicatie achter het stuur?

Dit wordt bestraft met een geldboete van 200 – 2.000 euro, een rijverbod van 8d - 5 jaar en eventueel een gevangenisstraf.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Welke straf riskeer ik voor dronkenschap?

Dit wordt bestraft met een geldboete van 200 – 2.000 euro, een rijverbod van 1 maand - 5 jaar, eventueel een gevangenisstraf en mogelijks medische en psychologische testen.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Verzekering

Kan een regresvordering van de verzekeraar aangevochten worden in geval van een strafbare alcoholintoxicatie?

De verzekeraar kan zich het recht van verhaal voorbehouden in bepaalde gevallen op grond van de verzekeringsovereenkomst. Dit kan met andere woorden enkel wanneer de verzekeraar zich dit recht contractueel heeft voorzien. In geval van dronkenschap gaat de verzekeraar normaliter over tot regres. Bij strafbare alcoholintoxicatie is dit minder het geval, het is aangewezen uw contract erop na te lezen. Het verzekeringscontract zou kunnen bepalen dat een alcoholintoxicatie een zware fout uitmaakt wanneer er bijvoorbeeld slachtoffers zijn gevallen. Gaat de verzekeraar in dit geval over tot het uitoefenen van zijn recht op verhaal moet u als verzekerde de volgende zaken nagaan: is er een bewijs geleverd van enig oorzakelijk verband tussen de alcoholintoxicatie en de schade die werd veroorzaakt en heeft de verzekeraar u tijdig op de hoogte gebracht van zijn voornemen om zijn verhaalsrecht uit te oefenen? Worden de twee laatste vragen negatief beantwoord, dan kunt u dit zeker aanvechten.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!

Bloedanalyse

In welke gevallen kan ik onderworpen worden aan een bloedanalyse?

De politie mag u onderwerpen aan een bloedproef in volgende gevallen:

  • Indien de ademtest een alcoholgehalte van ten minste 0,22 mg/l UAL aangeeft en een ademanalyse niet kon worden uitgevoerd;
  • Indien de ademtest noch de ademanalyse kon worden uitgevoerd en u duidelijke tekenen van alcoholopname vertoont;
  • Indien de ademtest noch de ademanalyse kon worden uitgevoerd, u betrokken was bij een ongeval en het onmogelijk is om na te gaan of er tekenen van dronkenschap zijn.

Daarnaast hebt u het recht om een bloedproef te vragen indien u om een tweede of derde ademanalyse hebt verzocht en het bekomen resultaat van de ademanalyse ten minste 0,35 mg/l UAL bedraagt.

Geen antwoord op je vraag? Contacteer onze juridische medewerkers!